ICTO Programma

ICTO Programma

De onderwijsvisie van de Universiteit Leiden en het ICTO Programma 2017-2020

In haar onderwijsvisie geeft de Universiteit Leiden aan waartoe we onze studenten (willen) opleiden en welke (nieuwe) eisen dat stelt aan curriculum en leeromgeving. In Leiden leiden we studenten op tot tot academische professionals en betrokken, verantwoordelijke burgers. Dit doen we we door het aanbieden van onderzoeksgedreven onderwijs in een internationale en diverse leeromgeving, waarin een actieve en ambitieuze houding van studenten wordt gestimuleerd.

De onderwijsvisie vormt ook de basis voor een onderwijsvernieuwingsagenda voor de komende jaren waarbij acht ambities geformuleerd zijn. In de onderwijsvernieuwingsagenda worden lopende én nieuwe onderwijsinnovatie-initiatieven in samenhang gebracht: projecten op het gebied van online en blended learning, internationalisering, arbeidsmarktoriëntatie, didactische vernieuwing en verwevenheid van onderwijs en onderzoek, krijgen zo allemaal een gedeelde focus. Het ICTO Programma is één van de programma’s die bijdraagt aan het realiseren van deze onderwijsvisie. 

In het bijzonder draagt het ICTO Programma bij aan het behalen van de volgende strategische ambities van de Universiteit Leiden:

 • Ambitie 2           de organisatie en facilitering van kleinschalige learning communities waarin studenten actief participeren (activerend onderwijs);
 • Ambitie 3           meer differentiatie in leerroutes zodat de student de flexibiliteit krijgt om de studieloopbaan aan te passen aan de doelen die hij/zij zelf stelt;
 • Ambitie 6           versterking van de oriëntatie op de samenleving;
 • Ambitie 7           versterking van de technologische oriëntatie in het onderwijs en in het onderwijsaanbod (digital learning);
 • Ambitie 8           versterking van de internationale oriëntatie en de oriëntatie op diversiteit.

Thema's en doelen van het ICTO Programma

Met haar portfolio aan projecten en activiteiten verkent het ICTO Programma:

 • nieuwe digitale onderwijsvormen, businessmodellen en didactiek op hun mogelijke meerwaarde voor het onderwijs, de profilering en de positionering van de universiteit;
 • digitale technologieën en leerruimtes die de ambities uit de onderwijsvisie kunnen helpen waarmaken.

Daarbij richt het ICTO Programma zich op vier thema's. Deze zijn: 

 1. Next generation online learning
 2. Next generation blended learning
 3. Next generation learning spaces
 4. Customized curriculum

Programmamanagement

Het management van het ICTO Programma valt onder het directoraat Academische Zaken binnen de Universiteit Leiden. De programmamanager,  .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken), is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het ICTO-programma en haar projectleiders. Eline Nauta is projectmedewerker onderwijsinnovatie & ICT en biedt ondersteuning bij het ICTO programma. Zij is o.a. verantwoordelijk voor deze website en de Agenda Onderwijsinnovatie. Het programmateam is gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van de programmadoelstellingen, voor coördinatie en in voorkomende gevallen voor projectleiding zelf.

Daarnaast heeft het ICTO Programma een programmacommissie. Deze is samengesteld uit innovatoren uit faculteiten: mensen die een informele of formele rol spelen in onderwijsinnovatie binnen hun faculteit. Daarnaast heeft de programmacommissie een gevarieerde samenstelling van studenten, docenten en een enkele bestuurder, en staat zij onder leiding van de vice-rector magnifucs van de universiteit. De leden zijn op persoonlijke titel gevraagd, op basis van hun affiniteit met onderwijsinnovatie en spreiding over doelgroepen en faculteiten. De programmacommissie adviseert over de koers van het ICTO Programma en haar experimentele projecten. Per kwartaal wordt er door het programmateam aan de -commissie gerapporteerd en per jaar wordt er een activiteitenplan vastgesteld.Daarnaast adviseert de programmacommissie over opschaling van succesvolle concepten uit het ICTO Programma aan het Onderwijsberaad. Formeel is het Onderwijsberaad de stuurgroep van het ICTO Programma, zij besluit op grote lijnen over doelstellingen en financiering.  

Leden van de ICTO Programmacommissie:

 • Hester Bijl, Vice-rector magnifucs (voorzitter van de commissie)
 • Marco de Ruiter, Hoogleraar Anatomie (LUMC)
 • Paul Behrens, Universitair docent Energy and Environmental Change (FGGA)
 • Joost Kok, Directeur Leiden Institute of Advanced Computer Sciences (LIACS) en hoogleraar Fundamentele informatica (FWN)
 • Chris de Kruif, Opleidingsdirecteur en Universitair docent Bestuursrecht, (FdR) en lid van de Leiden Teachers' Academy
 • Frans Willem Korsten, Hoogleraar Literatuurwetenschappen (FGW)
 • Jan Kolen, Vice-decaan en hoogleraar Landschapsarcheologie en Cultureel Erfgoed (FdA)
 • Sanne Akkermans, Hoogleraar Onderwijswetenschappen (ICLON)
 • Patris van Boxel, Informatiemanager (FSW)
 • Stefan Weijgertse, Assessor (FdA)
 • Laura van der Plas, Assessor (FSW)
 • Marcel Vooijs, Adjunct-directeur Academische Zaken
 • Marja Verstelle, Programmamanager ICTO Programma

De Projectleiders

Looptijd

Het huidige ICTO Programma duur net als het vorige (2013-2016) vier jaar en loopt van 2017 tot 2020. We houden u via deze website altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het ICTO Programma. 

Meer weten?

Neem contact met ons op!

ICTO Programma Universiteit Leiden
071 - 527 3174 | icto@leidenuniv.nl
Rapenburg 70, 2311 EZ Leiden